V oblasti občianskeho práva advokátska kancelária poskytuje právne služby, najmä v oblasti:

  • Ochrany vlastníckeho práva
  • Rodinného práva
  • Spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • Práv k cudzím veciam (záložné právo, vecné bremená a zádržné právo)
  • Zodpovednosti za škodu
  • Bezdôvodného obohatenia
  • Dedenia
  • Záväzkového práva