Náležitosti uznesenia o odvolaní hlavného kontrolóra

V tomto uznesení a v spojení so zápisnicou, ktorá bola spísaná v deň zasadnutia obecného zastupiteľstva, absentujú podľa názoru kasačného súdu akékoľvek relevantné dôkazy, resp. dôvody, ktoré viedli žalovaného k odvolaniu žalobcu z funkcie hlavného kontrolóra. Kasačný súd sa stotožnil s právnym záverom správneho súdu, že ak má byť odvolaný hlavný kontrolór obce z funkcie, musí byť jeho odvolanie riadne odôvodnené a tieto dôvody musia byť uvedené tak v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ako aj v uznesení o odvolaní hlavného kontrolóra obce. Neobstojí teda názor žalovanej, že postačí len uvedenie zákonného ustanovenia, podľa ktorého sa hlavný kontrolór z funkcie odvoláva. Podľa názoru kasačného súdu súčasťou výrokovej časti uznesenia musia byť nesporne konkrétne dôvody, na základe ktorých obecné zastupiteľstvo pristúpilo k aktu odvolania, riadne uvedené. V opačnom prípade je takéto uznesenie možné považovať za nepreskúmateľné a arbitrárne. (Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6Usam/2/2018)

Určitosť zmenkovej sumy

Požiadavke určitosti zmenkovej sumy ako podstatnej náležitosti cudzej zmenky podľa čl. I § 1 bod 2 zákona č. 191/1950 Sb. zákon zmenkový a šekový vystavenej do 31. decembra 2008 pôvodne ako blankozmenka nebráni, ak je zmenková suma vyjadrená v totožnej výške číselne aj slovne v mene euro, a to ani v prípade, ak je iba pri číselnom vyjadrení zmenkovej sumy na formulári zmenky používanom v čase jej vystavenia predtlačená mena ,SKK’. V takom prípade nie je zmenka neplatná, keďže zmenková suma je vyjadrená určitým spôsobom v mene euro. (Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. R 47/2019)

Výzva adresovaná prijímateľovi podľa § 27a ods. 1 zákona o pomoci nie je zavŕšením procesu uplatňovania povinnosti prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť poskytnutú na predmet zákazky.

Dôvodová správa k zákonu č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým bolo do zákona o pomoci zavedené ustanovenie § 27a, uvádza, že dotknutými právnymi normami „sa ustanovuje právo riadiaceho orgánu, ak zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, vyzvať prijímateľa, aby vrátil príspevok alebo jeho časť. Riadiaci orgán by pri určení výšky príspevku, ktorý sa má vrátiť, mal zohľadňovať povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania. Ak prijímateľ dobrovoľne príspevok alebo jeho časť na základe výzvy nevráti, riadiaci orgán podá podnet Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý následne postupuje v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ak zhodnotí, že k porušeniu pravidiel a postupov verejného obstarávania došlo, uloží pokutu v súlade s § 149 citovaného zákona. Po nadobudnutí právoplatnosti takéhoto rozhodnutia je riadiaci orgán oprávnený vydať rozhodnutie v správnom konaní, ktorým uloží prijímateľovi povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť… Takéto právoplatné rozhodnutie je exekučným titulom, na základe ktorého je možné začať exekučné konanie na účely vymáhania prostriedkov, ktoré sa majú vrátiť. (Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. IV. ÚS 52/2019)