Ľubomír Lipovský ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2001, kde následne v roku 2002 získal titul doktor práv. Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil na katedre právnej informatiky a počítačového práva ako asistent a počas tohto obdobia sa venoval aj publikačnej činnosti. Ako hosťujúci učiteľ prednášal na Mont Clair State University, New Jersey v Spojených štátoch amerických. V rokoch 2003 až 2007 vykonával koncipientskú prax v advokátskej kancelárii JUDr. Ernesta Valka, PhD.,Valko &Partners v Bratislave. Pôsobil ako právnik špecialista vo švajčiarskej investičnej spoločnosti a od roku 2008 spolupracoval s advokátskou kanceláriou G. Lehnert, k.s. Od 1. 1. 2008 je členom Slovenskej advokátskej komory.

Ovláda anglický jazyk. V rámci svojej advokátskej praxe získal skúsenosti pri komplexnom poskytovaní právnych služieb významným domácim a zahraničným obchodným spoločnostiam podnikajúcim v energetickom, drevospracujúoom, potravinárskom, chemickom, farmaceutickom a stavebnom priemysle, pri realizácii právnych auditov obchodných spoločností a družstiev pre významné podnikateľské skupiny na Slovensku, developerských projektov pre nadnárodné spoločnosti, pri posudzovaní obchodných a finančných transakcií.

Zároveň poskytuje právnu pomoc ústrednému orgánu štátnej správy vrátane jeho zastupovania v konaní pred súdom.

Ako jeden z mála advokátov sa primárne zameriava na právo samosprávy a poskytuje komplexné právne poradenstvo obciam a mestám.


SÍDLO

Medená 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

EMAIL

lipovsky@lindenlaw.eu

TELEFÓN

+421 915 712 368